Prywatny Gabinet Stomatologiczny Beata Deryńska-Borysowicz – Radom

Współpraca w zakresie pozyskania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
Tytuł projektu: „ Rozbudowa gabinetu stomatologicznego o nowe pomieszczenia usługowe oraz zakup sprzętu medycznego do świadczenia usług z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii i protetyki z uwzględnieniem leczenia implantologicznego”

Udział w konkursie w 2008r. Projekt był zrealizowany, prowadzony i rozliczony we współpracy z WIGE Consulting w roku 2009.