Świętokrzyskie - nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne dla RPO na 2017 rok.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Ogłoszenie naboru- lipiec 2017.

Planowany nabór- sierpień/wrzesień 2017.

Cel działania- Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

Typy projektów przewidzianych do dofinansowania-

Projekty realizowane przez MŚP powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych, technologicznych lub organizacyjnych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych. Przewiduje się następujące rodzaje projektów:

1. Dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą, wprowadzeniem innowacji produktowych, technologicznych i/lub organizacyjnych.

2. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Ponadto, preferencjami objęte będą inwestycje realizowane z korzyścią dla środowiska i wpływające na poprawę klimatu, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi. Preferencje obejmą aplikacje sektora MŚP, z terenów o najniższym współczynniku przedsiębiorczości.

Projekty zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz zakładające znaczący wzrost zatrudnienia będą objęte preferencjami. Ponadto, priorytetowo będą traktowane również eko-inwestycje oraz eko-marketing.

Maksymalne dofinansowanie- 45-55 %( mikro, małe- średnie przedsiębiorstwa) / 80 %( w przypadku pomocy de mini mis).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie- 60 794 983 zł.

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.