Małopolska - nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne dla RPO na 2017 rok.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Działanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce

Ogłoszenie naboru- kwiecień 2017.

Planowany nabór- maj/czerwiec 2017.

Typy projektów przewidzianych do dofinansowania-

1.Projekty wykorzystujące wyniki prac B+R lub wynalazki objęte ochroną patentową lub wzory użytkowe chronione prawami ochronnymi lub posiadające zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy poprzez wprowadzenie  na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W tym zakresie wspierane będą:

- projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczorozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub nabytych przez przedsiębiorstwo.

- projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu wynalazków chronionych patentem lub wzorów użytkowych objętych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową wynalazku lub zgłoszony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy.

2.Projekty inwestycyjne – producentów urządzeń finalnych niezbędnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji. 

W tym zakresie wspierane będą:

- inwestycje MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

a) energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy, 

b) ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

c) energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,

d) biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Maksymalne dofinansowanie- 55- %

Działanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP działających na rynku do  2 lat - 0013001806WIGE Consulting154210214.0 Normal021falsefalsefalsePLJAX-NONE (w 2017 roku nie przewiduje się konkursów).

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.