Konkursu dla MŚP - Działanie 1.4.1 RPO Podkarpacie - nabór 19.01 - 31.03.2016r.

17 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020:

 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

 działanie 1.4 Wsparcie MŚP

 poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

 typ projektu: Rozwój MŚP

 

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia 2016. Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku większej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 grudnia 2016 r.

 

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4.1 są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

 

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych

średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych

 

 Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:

a)   dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

100 000 zł.

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

4 000 000 zł

b)   dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub

ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

100 000 zł.

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

 10 000 000 zł.

 Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 200 000 000 zł.

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.