001748WIGE Consulting115414.0 Normal021falsefalsefalsePLJAX-NONE Dotacja to zobowiązanie dla beneficjenta na kilka lat.

Proces korzystania z Funduszy Europejskich dzieli się na kilka etapów. Pierwszy to pozyskanie dotacji. Drugim jest realizacja i rozliczenie projektu. Ostatni to zachowanie okresu trwałości, czyli utrzymanie efektów stanowiących o spełnieniu celu projektu przez okres 3 lub 5 lat – w zależności od specyfiki beneficjenta. Spełnienie tego obowiązku podlega monitoringowi i kontroli. Oznacza to konieczność składania przez przedsiębiorców okresowych sprawozdań lub oświadczeń. Część z nich, wybrana losowo lub na podstawie analizy ryzyka, poddawana jest dodatkowej kontroli.

Założeniem funkcjonowania Funduszy Europejskich jest takie ich wydatkowanie, aby zapewniały trwałe, pozytywne zmiany w gospodarce. Co za tym idzie na podmioty bezpośrednio zaangażowane w ich wdrażanie nałożonych jest szereg obowiązków, których spełnienie pozwala na efektywniejszą realizację celów rozwojowych. Jednym z nich jest wymóg zachowania trwałości projektu.

Zagadnienie trwałości dotyczy projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę lub środki trwałe służące działalności produkcyjnej i usługowej. Inne rodzaje przedsięwzięć, na przykład projekty współfinansujące instrumenty inżynierii finansowej, udział w targach zagranicznych lub misjach gospodarczych czy też szkolenia nie są objęte zasadą trwałości.

W okresie trwałości niedozwolone jest poddawanie projektu znaczącej modyfikacji.

Właściwe zrozumienie istoty znaczącej modyfikacji jest bardzo ważne dla przedsiębiorców korzystających z dotacji. Zachowanie okresu trwałości nie oznacza bowiem całkowitego usztywnienia działalności firmy. Rzeczą oczywistą jest, że każde przedsiębiorstwo musi reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym, takie jak potrzeby klientów, działania konkurencji, postęp technologiczny. Wszystko to jest możliwe, jednak każda decyzja powinna być poprzedzona analizą wykluczającą zaistnienie znaczącej modyfikacji. Ta z pozoru prosta zasada kryje w sobie wiele niuansów i często wymaga indywidualnego podejścia.

W przypadku wystąpienia znaczącej modyfikacji kwota środków związana z tymi elementami projektu, które zostały jej poddane, jest uznawana za nieprawidłowość. – Przyznane fundusze uznaje się za kwotę nienależnie wypłaconą i podlegają one procedurze korekty finansowej.

Zasadzie trwałość podlegają materialne lub infrastrukturalne elementy realizowanego projektu. Dotyczy to również urządzeń, których okres amortyzacji jest krótszy niż okres trwałości. W przypadku gdyby zakupione w ramach dotacji urządzenia utraciły swoje właściwości np. ze względu na postęp technologiczny, dopuszcza się ich wymianę, o ile nowo nabyte w ich miejsce służyć będą celom projektu. W takich przypadkach KE zaleca szczególne badanie, czy w wyniku podjętych działań beneficjent nie uzyskał nieuzasadnionych korzyści.

Sprzedaż lub utrata dofinansowanych elementów infrastruktury to niejedyny przypadek, w którym występuje zmiana charakteru własności decydująca o utrzymaniu okresu trwałości. Przeniesienie własności może się dokonać również w wyniku przekształceń polegających na zmianach w strukturze własnościowej podmiotu.

Pojawienie się nowych wspólników w spółce czy też całkowita zmiana właściciela podmiotu budzą wątpliwości dotyczące zachowania okresu trwałości. Operacja taka jest możliwa, ale z zastrzeżeniem zachowania przez spółkę celów projektu. W takim przypadku należy też sprawdzić, czy wprowadzone zmiany nie wpłyną na zaburzenie pozostałych czynników determinujących wystąpienie znaczącej modyfikacji.

Zmiany charakteru własności nie powoduje najem, dzierżawa, zastaw czy użyczenie, gdyż nie przenoszą prawa własności na inny podmiot.

Przeniesienie dotowanych maszyn, urządzeń, czy też linii technologicznych w inne miejsce niż to, w którym zostały one pierwotnie zainstalowane, jest możliwe. Jednak i tutaj występują pewne ograniczenia. Głównym jest kwestia przypisania typu pomocy, z której skorzystał przedsiębiorca, do konkretnego obszaru.

Gdy beneficjent przeniesie w okresie trwałości prowadzoną działalność gospodarczą do innego państwa, zamykając tym samym przedsiębiorstwo prowadzone na terenie państwa, od którego otrzymał pomoc, będzie to jednoznaczne z niedotrzymaniem trwałości projektu. Konsekwencją będzie zastosowanie względem niego korekty finansowej celem odzyskania pomocy – uprzedza rzecznik MRR.

W takim przypadku o zaistniałej sytuacji poinformowana musi zostać Komisja Europejska i państwo, do którego przeniesiona została działalność. Ma to zapobiec ewentualnemu udzieleniu dotacji dla projektu, który polegałby na uruchomieniu przez beneficjenta przenoszonej działalności.

Analogiczne zasady obowiązują w przypadku zmiany lokalizacji prowadzonej działalności między województwami – jeżeli firma uzyskała dotację z programu regionalnego.

0017764662WIGE Consulting3810542814.0 Normal021falsefalsefalsePLJAX-NONE

Zaznaczyć tu jednak należy, że przeniesienie samego sprzętu i działalności produkcyjnej lub usługowej przy zachowaniu siedziby firmy w pierwotnej lokalizacji nie musi skutkować niedotrzymaniem okresu trwałości. I odwrotnie – zachowanie lokalizacji produkcji przy zmianie adresu siedziby też nie jest jednoznaczne z zerwaniem okresu trwałości.

Szersze informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl