Jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne w związku z realizowanym projektem?

Uzyskanie dotacji to spory sukces, którym nie tylko można, ale wręcz należy się chwalić. Informacje o przyznanym wsparciu trzeba podawać do wiadomości publicznej już w trakcie realizacji projektu, a w przypadku projektów, które obowiązuje zachowanie efektów (tzw. okres trwałości) także po jego zakończeniu w formie tablicy pamiątkowej.

Opis oraz wskazówki, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne oraz porady, które mogą być przydatne już na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie znajdują się w "Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

 Przedsiębiorcy czy instytucje powinny dobierać takie metody informacji i promocji, które będą zgodne celem, charakterem i skalą ich własnego przedsięwzięcia. Jest jednak kilka zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać w trakcie realizacji projektu.
  Informacje o dofinansowaniu powinny być podawane przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie są podejmowane w związku z realizowanym projektem.

 Odpowiednio oznakowane muszą być te dokumenty i materiały dotyczące projektu, które są publikowane lub przekazane uczestnikom projektu np. dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy, materiały dla uczestników szkoleń, wzory umów, etc.

 Plakat lub tablica informacyjna na temat dofinansowania musi być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie firmy lub innym miejscu realizacji projektu.

 Na stronie internetowej powinien zostać umieszczony krótki opis projektu. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Każda informacja na temat dofinansowania projektu musi być odpowiednio oznakowana logiem Unii Europejskiej wraz z nazwą właściwego funduszu oraz logiem Funduszy Europejskich z nazwą programu. W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych oznakowanie powinno uwzględniać także logotyp lub herb województwa. Zasady oznakowania projektów  dla wszystkich programów (np. Infrastruktura i Środowisko) są takie same. Z portalu Funduszy Europejskich można pobrać gotowe zestawy graficzne dla każdego z programów krajowych. W przypadku programów regionalnych są one dostępne na 
stronach tych programów.

Ważna jest nie tylko 
kompletność oznakowania, ale również sposób ekspozycji. Znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu, a inne znaki nie mogą być większe niż logo Unii.  Szczególną uwagę trzeba zwracać na to, aby znaki i napisy były czytelne i wyraźnie widoczne.

Wywiązywanie się z obowiązków informacyjno-promocyjnych jest elementem kontroli każdego projektu objętego dofinansowaniem. Dlatego wszystkie działania trzeba dokumentować. O ile oznakowanie dokumentacji jest dość łatwe do weryfikacji podczas kontroli, to już tablice i plakaty informacyjne warto sfotografować, a strony internetowe zapisać.

Oprócz obowiązków, na realizatorów projektów czekają też korzyści w zakresie informacji i promocji. Instytucje udzielające wsparcia organizują liczne akcje promujące zmiany zachodzące dzięki Funduszom Europejskim, prezentując zrealizowane przedsięwzięcia oraz ich wpływ na życie społeczności lub rozwój przedsiębiorstw. Warto w nich aktywnie uczestniczyć.