Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO Lubelskie na 2016 rok.

17 listopada 2015 roku został ogłoszony harmonogram konkursów na  2016 rok dla województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020.

Ogłoszenie o konkursie pojawi się min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Rozpoczną się długo wyczekiwane konkursy dotacyjne. Pojawi się wiele możliwości dla przedsiębiorców.

Środki będzie można otrzymać m.in. na:

 projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa- nabór grudzień 2015

 opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe)- grudzień 2015

 wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw- lipiec 2016

 projekty dotyczące przygotowania i dokonania zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka) – kwiecień 2016

 wzrost konkurencyjności MŚP poprzez:

- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/ usługowej istniejącego przedsiębiorstwa; 

- dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieoferowanych; 

- stworzenie/ doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług; 

- zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);

- wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu; 

- wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. – nabór czerwiec 2016

- projekty dotyczące aktywizacji zawodowej 

- projekty dotyczące produkcji energii z OZE w przedsiębiorstwach- nabór grudzień 2016

- projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw – grudzień 2016

Aktualny harmonogram naboru wniosków można znaleźć pod linkiem na stronach LAWP.

Szersze informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl