Regionalne Inteligentne Specjalizacje w perspektywie unijnej 2014-2020.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje zostały wybrane w każdym z województw. Jakie specjalizacje wybrano i w ogóle czym są te inteligentne specjalizacje? W Polsce przyjęto zasadę, że inteligentne specjalizacje zostaną określone zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, jednak należy podkreślić, iż prace nad ich zidentyfikowaniem były prowadzone niezależnie – krajowe inteligentne specjalizacje nie są nadrzędne względem specjalizacji określanych na poziomie regionalnym. Wpisanie się w inteligentną specjalizację daje duża szansę na otrzymanie dotacji w latach 2014-2020.

Zauważa się zbieżność wyłonionych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym, co świadczy o tym, że oba podejścia wskazały na rzeczywiste specjalizacje ukierunkowane na rozwój gospodarki całego kraju. Aby zapewnić właściwy rozwój poszczególnych regionów, a także całej gospodarki krajowej, konieczna jest wymiana doświadczeń na poziomie krajowym i regionalnym, a także przeprowadzanie wspólnego procesu monitorowania i aktualizacji.

Czym są Regionalne Inteligentne Specjalizacje?

  1. Inteligentne specjalizacje – dziedziny życia gospodarki lub nauki stanowiące nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności.
  2. Jakie wybrano Regionalne Inteligentne specjalizacje? Każde z województw wybrało swoje własne specjalizacje. Wiąże się to z indywidualnością regionów. Wybrano te, które są dla danego obszaru najbardziej dopasowane i które mają największy potencjał rozwoju.

     Dolnośląskie

przemysł chemiczny, farmaceutyczny, ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), mobilna przestrzenność – motoryzacja i transport, produkcja maszyn, urządzeń i obróbka materiałów, surowce naturalne (przemysł wydobywczy) i wtórne, żywność wysokiej jakości oraz nauki medyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, a także komunikacja,

     Lubuskie

zielona gospodarka (technologie środowiskowe, usługi środowiskowe, biogospodarka, branże wspomagające), zdrowie i jakość (technologie medyczne, usługi medyczne, regionalne produkty, wyspecjalizowane formy turystyki, zdrowa żywność,  innowacyjny (nowoczesny) przemysł (tradycyjny) – przemysł metalowy, motoryzacyjny, meblarski, drzewny, papierniczy, wydobywczy), współpraca i kooperacja biznesowa – ICT (teleinformatyka), klastry, działalność B+R, usługi doradcze i konsultingowe,

  

   Lubelskie

głównie biogospodarka, usługi medyczne i prozdrowotne, informatyka i automatyka oraz energetyka niskoemisyjna (w tym OZE),

Łódzkie

nowoczesny przemysł włókienniczy i mody oraz wzornictwo, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, turystyka zdrowotna, energetyka (w tym OZE), innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka, telekomunikacja, mechatronika, biotechnologia, technologia informacyjno-komunikacyjna, ICT, multimedia, zdrowa żywność,

     Kujawsko – pomorskie

ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa  żywność, medycyna i turystyka zdrowotna,  przemysł maszynowy, przemysły kreatywne,  logistyka i inżynieria wodna i lądowa,  tworzywa sztuczne,

     Małopolskie

life science, multimedia, ICT (teleinformatyka), chemia, biogospodarka, energetyka – energia zrównoważona (w tym OZE),

     Mazowieckie

bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, a także wysoka jakość życia,

     Opolskie

technologie chemiczne, budownictwo i drewno, przemysł maszynowy i metalowy, przemysł energetyczny (w tym OZE), technologia rolno-spożywcza, zdrowa żywność,

     Podkarpackie

lotnictwo i kosmonautyka, wysoka jakość życia, ICT (teleinformatyka), informatyka, telekomunikacja.

     Podlaskie

przemysł zielony, biogospodarka, specjalizacja na rynku wschodnim – brama  na Wschód,

     Pomorskie

technologia informacyjna i komunikacyjna, energetyka, logistyka inżynieria wodna i lądowa, turystyka, usługi biznesowe, branża farmaceutyczna i kosmetyczna, biotechnologia, przemysły kreatywne i technologia off-shore, zdrowa żywność,

     Śląskie

energetyka (w tym OZE), medycyna i turystyka zdrowotna, ICT (teleinformatyka), multimedia,

     Świętokrzyskie

przemysł odlewniczo-metalowy, maszynowy, budownictwo, turystyka prozdrowotna, zdrowa żywność, technologia informacyjno-komunikacyjna, a także efektywne wykorzystanie energii,

     Warmińsko-mazurskie

ekonomia wody, przemysł drzewny i meblarstwo, żywność wysokiej jakości,

     Wielkopolskie

> Biosurowce, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra – to obszary wynikające z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski i posiadające potencjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi ze specjalizacją naukową regionu,

> Rozwój oparty na ICT i Wyspecjalizowane procesy logistyczne, 3. Nowoczesne technologie medyczne, ICT, multimedia, produkcja żywności,

     Zachodniopomorskie

biogospodarka, działalność morska, logistyka i inżynieria wodna, przemysł maszynowo-metalowy, przemysły kreatywne, branża ICT, turystyka i medycyna-zdrowie, usługi dla biznesu.

Proces monitorowania i aktualizacji na poziomie krajowym i regionalnym będzie ściśle ze sobą powiązany, a wsparcie finansowe ze środków unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym będzie się wzajemnie uzupełniało.