Zasady podziału środków finansowych na poziomie UE.

W okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska planuje zainwestować prawie 960 mld euro na umocnienie państw członkowskich w wymiarze gospodarczym, społecznym i obywatelskim.

UE realizując aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną, ma na celu zniwelować różnice w rozwoju należących do wspólnoty krajów, a przez to przyczynić się do wzrostu konkurencyjności całej Unii na globalnym rynku.

Zasady podziału w/w środków unijnych, oprócz polityki regionalnej, uwzględniają także cele UE określone w tzw. politykach horyzontalnych oraz wynikają z przyjętych celów strategicznych wspólnoty i priorytetów rozwojowych, określonych w strategii „Europa 2020”, na których bazuje obecna perspektywa finansowa na lata 2014–2020.

Polityki horyzontalne to priorytetowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego UE. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonego rozwoju, równości szans oraz społeczeństwa informacyjnego. Dodatkowo, coraz ważniejszym obszarem działań UE staje się także polityka rozwoju przestrzennego, której głównym zadaniem jest zapewnienie różnorodności i zachowanie odrębności kulturowej regionów.

 

Środki unijne w ramach perspektywy na lata 2014-2020 przeznaczone zostaną w głównej mierze na:

1.Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (ponad 450 mld euro, tj.47%):

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: w tym m.in.: badania naukowe i innowacje, kształcenie i szkolenia, transeuropejskie sieci energetyczne, transportowe i telekomunikacyjne.

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, obejmująca politykę regionalną, ukierunkowaną na pomoc najmniej rozwiniętym krajom i regionom UE, by mogły nadrobić zaległości, wzmacnianie konkurencyjności wszystkich regionów oraz rozwój współpracy międzyregionalnej (ponad 325 mld euro, tj. 34%).

2. Zrównoważony wzrost i zasoby naturalne (ponad 373 mld euro, tj. 39%): w tym: wspólna polityka rolna, wspólna polityka rybołówstwa, rozwój obszarów wiejskich i środki w dziedzinie ochrony środowiska

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo (ponad 15,7 mld euro, tj. 1,6%): wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, ochrona granic, polityka imigracyjna i azylowa, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, polityka w zakresie kultury, młodzieży, informacja oraz dialog z obywatelami.

4.Globalny wymiar Europy (około 59 mld euro, tj. 6%): wszystkie działania zewnętrzne prowadzone przez UE („politykę zagraniczną”) takie, jak: pomoc na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna.

5. Administrację (około 62 mld euro, tj. 6,4%): wydatki administracyjne wszystkich instytucji europejskich oraz koszty związane z systemem emerytalnym i szkołami europejskimi.

6. Wyrównania: tymczasowy mechanizm finansowy mający zagwarantować, że Chorwacja, która przystąpiła do UE w lipcu 2013 r., nie będzie wnosić większego wkładu do budżetu UE niż wynosi suma jej korzyści w pierwszym roku po przystąpieniu.

 

Warunkiem otrzymania pomocy unijnej przez poszczególne państwa jest podpisanie Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Celem jest poprawa poziomu życia dzięki rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Największe kwoty zainwestujemy w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Istotne wsparcie otrzymają miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami na realizację m. in. wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej, jak również inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Wymogiem UE jest również rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji.

Na poziomie krajowym najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko  (27,5 mld euro), którego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro) - nowy program wspierania innowacji. Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, czyli tzw. inteligentne specjalizacje. Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro) jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki, zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju oraz promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej. Kolejny Program Polska Cyfrowa (2,2 mld euro) ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem internetu oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. Program Polska Wschodnia (2 mld euro) jest ponadregionalnym programem dla 5 województw Polski Wschodniej, mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. Program Pomoc Techniczna (0,7 mld euro) ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji funduszy europejskich. Z kolei, projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro). Dodatkowo, na wsparcie rozwoju poszczególnych województw przeznaczono łącznie niebagatelną kwotę w wysokości 31,28 mld euro na realizację 16 Programów Regionalnych.
Poza powyższymi programami dodatkowe środki z Unii Europejskiej będą dostępne na poziomie krajowym za pośrednictwem Programu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich i Programu dotyczącego rozwoju obszarów morskich i rybackich zarządzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Łącznie Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Szersze informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl