Rozwój produktów i usług w MŚP- konkurs dla przedsiębiorców.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP z terminem składania wniosków od 30.10.2015 do 13.11.2015 roku.

Podstawowym celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wsparcie w ramach działania koncentrować się będzie w szczególności na wspomaganiu rozwoju sektora, a zwłaszcza na wzroście wydajności pracy i efektywności produkcji.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 45 % wydatków kwalifikowanych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 110 041 187 PLN.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

 wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

 dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy. Możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało- wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zero-emisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

Preferencje uzyskają projekty realizowane w ramach Inteligentnych Specjalizacji Regionu. Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno- komunikacyjne (ICT).

Wszelkie informacje odnośnie konkursu dostępne są na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Szersze informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl