Konkursu dla przedsiębiorców- Działanie 2.3.1 RPO Łódź- nabór 22.02.2016 - 3.03.2016 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca we wdrożeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 ogłasił konkurs dla przedsiębiorców na inwestycje:

 termin ogłoszenia konkursu: 23 grudnia 2015 roku.

 nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego 2016 r., a kończy 3 marca 2016 r.

 kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000 EUR co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 51 157 200 zł.

 minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych– 200 000 zł

 maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu –9 000 000 zł

 maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł.

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

 wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;

 wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 wynosi:

 maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa,

 maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie konkursu Numer RPLD.02.03.01- IP.02 – 10- 004/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka dla Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej RPO Łódź.